Aysel Tuğluk'tan olay yaratan PKK çıkışı

DTK Eş Başkanı Aysel'un ANF'ye verdiği röportajdaki PKK çıkışı olay yarattı, 'PKK tarihinin en güçlü dönemini yaşıyor.'

Aysel Tuğluk'tan olay yaratan PKK çıkışı

 De­mok­ra­tik Top­lum Kon­gre­si (DTK) Eş Baş­ka­nı Ay­sel Tuğ­luk çö­züm sü­re­cin­de ge­li­nen aşa­ma­yı de­ğer­len­dir­di. Fı­rat Ha­ber Ajan­sı­’na ko­nu­şan Tuğ­lu­k PKK’nın tarihindeki en güçlü dönemini yaşadığını savunarak “İsterse savaş seçeneğine yönelebilir ve sonuç da alabilir” dedi. Aysel Tuğluk röportajında İmralı'daki Abdullah Öcalan'ın bölgedeki çatışmalar ve süreçle ilgili bir cümlesini de aktardı. Öcalan şöyle demiş;-“Pozisyon bende. Vursam gol olur!” PKK EN GÜÇLÜ DÖNEMİNDETuğ­luk şun­la­rı söy­le­di: “Sü­re­ci her şe­ye rağ­men sa­hip­len­me­li ve ni­ha­ye­te er­dir­mek için mü­ca­de­le­mi­zi sür­dür­me­li­yiz.PKK ta­ri­hi­nin en güç­lü dö­ne­mi­ni ya­şı­yor. İs­ter­se sa­vaş se­çe­ne­ği­ne yö­ne­le­bi­lir ve so­nuç da ala­bi­lir. Ama sa­yın Öca­lan ıs­rar­la ve tam 21 yıl­dır ba­rış­çıl yön­tem­le­ri ter­cih edi­yor ve PKK, ön­der­li­ği­nin bu yak­la­şı­mı­na stra­te­jik ola­rak bağ­lı ka­lı­yor. Bu­nun kıy­me­ti bi­lin­me­li ve ar­tık adım atıl­ma­lı­dır.”ÖCALAN'A SEKRETERYA ŞARTIAy­sel Tuğ­luk şart­la­rı­nı ise şöy­le sı­ra­la­dı: -“Sa­yın Öca­la­n’­ın mü­za­ke­re ko­şul­la­rı­nın oluş­tu­rul­ma­sı bi­rin­cil ta­lep­tir. Sek­re­ter­ya­sı­nı oluş­tur­ma­sı, ör­gü­tüy­le gö­rüş­me­si, med­ya ile bu­luş­ma­sı, fark­lı he­yet­le­rin gi­di­şi­nin sağ­lan­ma­sı ol­maz­sa ol­maz­la­rı­mız­dan­dır. Mü­za­ke­re ko­şul­la­rı oluş­ma­dan za­ten mü­za­ke­re sü­re­ci de baş­la­ya­maz. En kri­tik aşa­ma­da­yız.”

BAŞİR ATALAY'IN "GEREKİRSE" DEDİĞİ NOKTAYA VARDIK

 

Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Be­şir Ata­la­y’­ın, “Kan­dil ve Av­ru­pa'ya he­yet­le­rin gi­de­bi­le­ce­ği­” yö­nün­de­ki açık­la­ma­la­rı­nı de­ğer­len­di­ren Tuğ­luk, “Dik­kat edi­lir­se, Be­şir Ata­lay hep ‘ge­re­kir­se­’ di­yor, ‘ge­re­kir­se gö­rü­şü­lür’ di­yor. O ge­rek­li­li­ğe var­dık ar­tık. Kan­di­l’­le, Av­ru­pa ör­gü­tü ile za­ten do­lay­lı bir di­ya­log var­dı. Önem­li olan bu­nun bir me­ka­niz­ma­sı­nın oluş­tu­ru­la­rak çö­züm he­de­fiy­le sür­dü­rül­me­si­di­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Tuğ­luk şöy­le de­vam et­ti: BAŞKA ŞANSLARI YOK“Söz ve­ril­di­ği gi­bi yol ha­ri­ta­sı ha­zır­la­nır­sa, sü­reç cid­di bir aşa­ma kay­de­de­cek ve Kürt me­se­le­si ni­te­lik de­ğiş­ti­re­cek­tir. Ya­kın za­man­da bek­len­ti­le­ri kar­şı­la­yan bir yak­la­şım gör­me­yi umut edi­yo­ruz. Za­ten dev­let ve AK­P’­nin baş­ka bir şan­sı da yok. PKK’­nın Ku­zey, Ro­ja­va ve Gü­ney Kür­dis­tan ala­nın­da ka­zan­dı­ğı mev­zi­ler ve sü­rek­li bü­yü­yen gü­cü dü­şü­nül­dü­ğün­de, ya bu ge­liş­me­yi dur­dur­ma­la­rı ya da uz­laş­ma­ya ça­lış­ma­la­rı dı­şın­da bir se­çe­nek­le­ri yok.”'MÜZAKERE BAŞLAMADAN GERİLLA GERİ ÇEKİLMEZ'Ay­sel Tuğ­lukPKK mi­li­tan­la­rı­nın ge­ri çe­kil­me­si ile il­gi­li de il­ginç bil­gi­ler ver­di: -“Sık sık eve dö­nüş­ler­den, si­lah­sız­lan­ma­dan bah­set­me­le­ri pek hay­ra ala­met de­ğil gi­bi. Bir ‘ge­ri çe­kil­me­’ ta­le­bi­nin da­ya­tı­cı tarz­da sü­rek­li İm­ra­lı­’da gün­de­me ge­ti­ril­di­ği­ni bi­li­yo­ruz. An­cak  Sa­yın Öca­lan ‘mü­za­ke­re­ler baş­la­ma­dan tek bir ge­ril­la ge­ri çe­kil­me­z’ de­di. Ni­ha­ye­tin­de bu bir sü­reç ve sü­re­cin ar­tık mü­za­ke­re­le­re evi­ril­me­si ge­re­ki­yor.

ATALAY ÇOK ŞEY VAADEDİYOR AMA KÜRTLERİN KARNI TOK!

AKP ha­len so­mut adım at­mış de­ğil. Evet doğ­ru, dev­let he­ye­ti ile Sa­yın Öca­lan ara­sın­da son ya­pı­lan gö­rüş­me­de mü­za­ke­re ve yol ha­ri­ta­sı hu­su­sun­da bir kon­sen­sü­se va­rıl­dı. An­cak so­mut yol ha­ri­ta­sı­nı gör­mek ge­re­ki­yor. Be­şir Ata­lay çok şey va­ad edi­yor an­cak biz Kürt­le­rin kar­nı tok!”ÖCALAN : POZİSYON BENDE VURSAM GOL OLUR!-Zaten devlet ve AKP’nin başka bir şansı da yok. PKK’nin Kuzey, Rojava ve Güney Kürdistan alanında kazandığı mevziler ve sürekli büyüyen gücü düşünüldüğünde, ya bu gelişmeyi durdurmaları ya da uzlaşmaya çalışmaları dışında bir seçenekleri yok. Durduramayacaklarını onlar da biliyorlar. Öyleyse uzlaşacak ve bölgede ortaya çıkan yeni özgür Kürt iradesini tanıyacaklar. Bu da süreci devam ettirmeleriyle mümkündür. Bölge kaynıyor ve her tarafta çatışmalar sürüyorken, bu kaotik durumdan Türkiye’nin kendini sakınmasının tek yolu; süreci yeni bir aşamaya taşımasıdır. Oyalama, öteleme gibi basit tavırlara isteseler de artık giremezler. Zaten Sayın Öcalan’ın siyaset tarzı ve süreci yönetme kabiliyeti buna müsaade etmez. Sayın Öcalan bir görüşme notunda bu durumu şöyle izah ediyordu: “Pozisyon bende. Vursam gol olur!” herhalde sayın Erdoğan en iyi bu dilden anlıyordur!

Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2014, 16:55
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER